[Tłumaczenie] Resident Evil: Dead Aim - Files

Zablokowany
Chris93
Posty: 1192
Rejestracja: pt 28 sie, 2009
Lokalizacja: Pszczyna

[Tłumaczenie] Resident Evil: Dead Aim - Files

Post autor: Chris93 »

Admin Report 9/16/2002

We will begin the facility improvements today.

The handle to open and close the hatch for pool drain on 1F is quite rusty and should be replaced. We'll keep the current one in the storage of 1F just in case.

Tłumaczenie:

Raport Administratora 16-09-2002

Dzisiaj rozpoczniemy wprowadzanie usprawnień w placówce.

Uchwyt do otwierania i zamykania klapy odprowadzającej wodę z basenu na pierwszym piętrze jest zardzewiały i powinien zostać wymieniony. Zachowamy go magazynie na pierwszym piętrze, na wszelki wypadek.

--------------------------------------------------------

Architect's Memo

We have completed construction on the missile base. I assume that HQ doesn't know that this facility is operating and is under Morpheus's control.

Furthermore, even though I am only an architect, I'm concerned about how this facility will be used. Morpheus tends to go too far after the Raccoon incident.

Tłumaczenie:

Notatka Architekta.

Zakończyliśmy budowę bazy rakietowej. Zakładam, że nawet dowództwo nie wie, że ten obiekt funkcjonuje i jest zarządzany przez Morpheusa.

Co więcej, chociaż jestem tylko architektem, jestem zaniepokojony tym jak ten obiekt będzie używany. Morpheus przestał wyczuwać granice po incydencie w Raccoon.

--------------------------------------------------------

Biological Report 1

This is a survey report on the changes to the B.O.W.s which have been considered failures and disposed of in this facility.

April 7th

The unknown water creatures are increasing rapidly, primarily in the drainage ditch.
Since their body fluid contains strong acids, they are extremely dangerous to touch.
I named them "Torpedo Kids", since they swim like torpedoes.


April 9th

I have learned that there is a mother that spawns all of the "Torpedo Kids".

If I can find this mother and kill her, I will be able to exterminate all creatures in this area.


April 16th


I decided to try and exterminate the "Torpedo Kids", and so I explored the drainage ditch in order to destroy their mother. However, the "Torpedo Kids" appeared to try and protect their mother and badly injured me. Now they've extended their territory to my place, so I must find a way to get rid of them...


Tłumaczenie:

Raport Biologiczny 1

Jest to raport badawczy na temat zmian dokonanych w broniach biologicznych (B.O.W.), które zostały uznane za nieudane i zostały zlikwidowane w tej placówce.

7 kwietnia

Liczba nieznanych wodnych stworzeń szybko wzrasta, zwłaszcza w odpływie melioracyjnym.
Przez to, że ich płyny ustrojowe zawierają silnie działające kwasy, stanowią ogromne zagrożenie w przypadku kontaktu ze skórą. Nazwałem je "Torpedo Kids", ponieważ pływają tak szybko, jak wystrzelona torpeda.

9 kwietnia

Dowiedziałem się, że jest matka, która jest odpowiedzialna za mnożenie się "Torpedo Kids".
Jeśli uda mi się znaleźć tę matkę i ją zabić, będę w stanie zlikwidować wszystkie stworzenia w tym obszarze.

16 kwietnia

Zdecydowałem, że spróbuję wytępić "Torpedo Kids", więc przeszukałem odpływ melioracyjny w celu pozbycia się ich matki. Jednak "Torpedo Kids" próbowały ochronić swoją matkę dotkliwie mnie raniąc. Teraz poszerzyły swoje terytorium aż do miejsca, w którym przebywam, więc muszę znaleźć sposób aby się ich pozbyć...

--------------------------------------------------------

Biological Report 2

This is a survey report on the changes to the B.O.W.s which have been considered failures and disposed of in this facility.

May 18th

Today I will relocate the observation area to be underground. This area is low on power and so most areas are very dark. I assume creature's fond of dark places must inhabit this area.

May 19th

We saw red shining objects. They look like the eyes of some creature but we have not confirmed the entity yet. It moves extremely quickly and runs away as soon as we approach. I named this creature "Glimmer", for its glimmering eyes.

May 20th
In order to collect samples, I had some workers go and try to capture a "Glimmer". However, the plan did not work out and instead, the target attacked them and two people are now dead.

May 22

I increased the number of workers in order to try and capture a "Glimmer". This time they succeeded in shooting down one of them. According to workers, the "Glimmer" will open itself up just before it goes to attack. Although it is dead, I have gained valuable samples.

June 1st

I have been examining the collected samples but I don't have any idea as to how the "Glimmer" evolved and transformed into this figure. It seems it is a subspecies of "Hunter". I, however, need to research this further...

Tłumaczenie:

Raport Biologiczny 2

Jest to raport badawczy na temat zmian dokonanych w broniach biologicznych (B.O.W.), które zostały uznane za nieudane i zostały zlikwidowane w tej placówce.

18 maja

Dzisiaj przenoszę teren prowadzenia obserwacji pod ziemię. Ten obszar ma słabe zasilanie, więc i oświetlenie większości jego terenu jest zbyt słabe. Sądzę, że może być zamieszkane przez stworzenia, które lubią ciemne miejsca.

19 maja

Zobaczyliśmy czerwone świecące obiekty. Wyglądają jak oczy jakiegoś stworzenia, ale jeszcze nie potwierdziliśmy jakiego. Porusza się bardzo szybko i ucieka jak tylko się zbliżymy. Nazwałem to stworzenie "Glimmer" od jego błyszczących oczu.

20 maja

Wysłałem kilku pracowników, żeby spróbowali pochwycić "Glimmera", w celu pobrania próbek. Jednak plan nie powiódł się i stworzenie ich zaatakowało, zabijając dwóch z nich.

22 maja

Zwiększyłem liczbę pracowników, którzy mają za zadanie pochwycić "Glimmera". Tym razem udało im się zastrzelić jednego. Według pracowników "Glimmer" odsłania się tuż przed atakiem. Chociaż ten osobnik jest martwy, udało mi się pozyskać cenne próbki.

1 czerwca

Badałem pobrane próbki, ale nie mam pojęcia jak "Glimmer" ewoluował i przekształcił się do tej postaci. Wydaje się, że to podgatunek "Huntera". Jednak muszę przeprowadzić dalsze badania...

--------------------------------------------------------

Freight Crewman's Diary


Aug. 27 (Tue) 2002

Yes! Today is my 100th day anniversary since coming aboard. But that's all I can write about since this place is so
boring! I expected a lot because this is a "Luxury cruiser", but I've learned that there is almost no difference from working on a cargo vessel...

Sep.4 (Wed) 2002

I finally have something to write about. Today large cargo was carried into the Presentation room, which is beyond the Boiler room. Recently, many people have been going in and out of that room.
I wonder what's taking place there? I'm curious because the crew doesn't have access to that room...

Sep.6 (Fri) 2002

I saw a red mark through a break in the sheet of one of the cargo crates today. I think it's a symbol for biological and chemical weapons.

Somehow passengers are still going in and out of that room. Maybe there is a hidden door in that room, but I'm not sure where it would lead...

Sep.7 (Sat) 2002

My boss yelled at me today for not paying enough attention to my job. What a jerk! But, I'd better be more careful since I really need to keep this job...


Tłumaczenie:

Pamiętnik członka załogi

27 sierpnia (wt.) 2002 r.

Tak ! Dziś mija setny dzień od mojego wejścia na pokład. Jednak to wszystko, co mogę napisać, bo to miejsce jest okropnie nudne! Spodziewałem się więcej, jak przystało na "Luksusowy statek", ale widzę, że pracy tutaj nie różni się od tej na statku towarowym.

4 września (śr.) 2002 r.

Wreszcie mam o czym pisać. Dzisiaj duży ładunek został wniesiony do sali prezentacyjnej, która znajduje się za kotłownią. Ostatnio wiele osób wchodziło i wychodziło z tego pokoju.
Zastanawiam się co tam się dzieje. Jestem ciekawy, bo załoga nie ma dostępu do tego pomieszczenia...

6 września (pt.) 2002 r.

Widziałem dziś czerwony znak przez dziurę w jednej ze skrzyń z ładunkiem. Myślę, że to oznaczenie broni biologicznej i chemicznej.

W jakiś sposób pasażerowie ciągle wchodzą i wychodzą z tego pokoju. Może są tam ukryte drzwi, ale nie jestem pewien dokąd mogłyby prowadzić...

7 września (sb.) 2002 r.

Mój szef nakrzyczał dziś na mnie za niezachowanie ostrożności podczas wykonywania mojej pracy. Co za palant! Lepiej jednak będę bardziej ostrożny, potrzebuję tej pracy...

--------------------------------------------------------

Emergency Fax from Paris Branch.

Date: Sep. 18, 2002

To: Int'l Sales Division
ATTN: Roberto

Today three "t-virus" samples have been stolen from this Paris lab. Our prime suspect is Morpheus D. Duvall, who belonged to the R&D division of HQ.

His motiviation appears to be based upon retaliation against our company. Therefore, we are sending out this general warning to all divisions. Anyone who obtains any information regarding this matter should contact HQ immediately.

Regards,

Umbrella Corporation, Paris

Tłumaczenie:

Fax z Paryskiego Oddziału - WAŻNE

Data: 18 września 2002 r.

Do: Działu Sprzedaży Międzynarodowej
Do rąk: Roberto

Dzisiaj zostały skradzione trzy próbki wirusa "T" z Paryskiego laboratorium. Naszym głównym podejrzanym jest Morpheus D. Duvall, który należał do działu badawczo-rozwojowego (R&D) centrali.

Motywacją jego działań zdaje się być odwet na naszej firmie. Wysyłamy więc to ostrzeżenie do wszystkich oddziałów. Każdy, kto uzyska jakiekolwiek informacje w tej sprawie powinien natychmiast skontaktować się z centralą.

Z poważaniem

Umbrella Corporation, Paryż

--------------------------------------------------------

Charged Particle Rifle User's Manual

A charged particle rifle that was developed to cope with any biohazard that was caused by the "t-virus".

It is based on a particle acceleration device, which virus researchers use for gene manipulation and decomposing molecules. By hitting accelerated particles, it induces physical destruction on the molecular level.

The weapon can penetrate barriers of electric discharge and give damage to the target. Currently we have confirmed this on animal experiments only. However, we are confident that this weapon can damage "tG" charged beings. Remember that this weapon has limited usage because it requires a lot of power. Make sure that you properly charge it before you decide to use it.

Tłumaczenie:

Instrukcja obsługi Karabinu Naładowanych Cząsteczek (Charged Particle Rifle)


Karabin Naładowanych Cząsteczek został opracowany w celu uporania się z zagrożeniami biologicznymi spowodowanymi przez wirusa "T".

Jest on oparty na akceleratorze cząsteczek, którego wirusolodzy używają do manipulacji genami i rozkładu molekuł. Uderzenie przyspieszonych cząsteczek powoduje fizyczne uszkodzenie na poziomie molekularnym.

Broń może przedostać się przez bariery wyładowań elektrycznych i zadać obrażenia celowi. Na razie zostało to przetestowane jedynie na zwierzętach. Jednakże jesteśmy pewni, że ta broń może zniszczyć istoty naładowane "tG". Trzeba pamiętać, że użycie tej broni jest ograniczone, ponieważ wymaga dużo energii. Przed jej użyciem należy upewnić się, że broń jest naładowana.

--------------------------------------------------------

Morpheus Journal

THOUGHTS ON MY KINGDOM

The symbol of power is in Africa...

The symbol of knowledge is here
in the Bio-Sphere...

The symbol of beauty is mine...

The beauty controls everything
and I shall dominate it...

Establishing a kingdom where beauty has absolute authority is the dream, which I must make a reality. I was disappointed by Umbrella's betrayal, but that's fine, I'll just use them in return. If I secure enough funds, I will materialize the construction of my kingdom deep in Africa.

Morpheus D. Duvall

Tłumaczenie:

Dziennik Morpheusa

PRZEMYŚLENIA O MOIM KRÓLESTWIE

Symbol władzy jest w Afryce...

Symbol wiedzy jest tutaj, w Bio-sferze...

Symbol piękna jest mój...

Piękno wszystko kontroluje i ja będę nad nim panować...

Założenie królestwa, gdzie piękno ma władzę absolutną jest marzeniem, które muszę uczynić rzeczywistością. Byłem rozczarowany zdradą Umbrelli, ale teraz ja ich wykorzystam. Jeśli zabezpieczę wystarczająco dużo funduszy, będę w stanie urzeczywistnić budowę mojego królestwa głęboko w Afryce.

Morpheus D. Duvall

--------------------------------------------------------

Dismissal Notice

To: R&D Division
ATTN: Mr. Morpheus D. Duvall

Upon investigation, we have concluded that you are responsible for the incident in Raccoon City on May 11, 1998. Your services with this company are hereby terminated.

However, your nondisclosure agreement shall remain in effect. Finally, your final paycheck will be fulfilled in accordance with the "Dismissal Procedure" portion of your agreement.

Regards,

Umbrella Corporation.
Personnel Division

Tłumaczenie:

Oświadczenie o zwolnieniu

Do: Dział badawczo-rozwojowy (R&D)
Do rąk: Pan Morpheus D. Duvall

Po przeprowadzeniu dochodzenia stwierdziliśmy, że jest Pan odpowiedzialny za incydent w Raccoon City z 11 maja 1998 roku. Niniejszym Pańskie usługi dla naszej firmy należy uznać za zakończone.

Pańskie porozumienie o zachowaniu poufności pozostaje w mocy. Na koniec informujemy, iż ostatnia wypłata zostanie zrealizowana zgodnie z sekcją "Procedura zwolnienia" w Pańskiej umowie.

Z poważaniem

Umbrella Corporation
Dział Kadr

--------------------------------------------------------

Intelligence Operations manual

Good morning, Bruce:

This time, your target is a former executive of Umbrella named Morpheus. This man has stolen the "t-virus" and hijacked Umbrella's cruiser. Your mission is to infiltrate the cruiser and report the status immediately to the Base of Strategic Forces. We've prepared some equipment for you to review. Good Luck.

ITEMS

Your standard equipment consists of a handgun and some recovery items for first-aid. However, you will find other useful items during the mission. Some of them are essential items you will need to proceed like keys for locked doors and special tools.

Also, by using the Sneak Move, you will be able to locate items more easily.

VITALITY

Every time you receive damage, your status will vary as follows:

FINE > CAUTION > DANGER

View the Status Screen (Press the START button) and keep your status at FINE with the recovery items.

POSITION

If you fight against two or more enemies at close range, you will almost certainly be damaged. Therefore, if you are surrounded by enemies, move quickly to keep enough distance between you and them and then target them.

In case you are cornered, use the "Escape button" to evade.

SHOOTING

Your amount of ammo is limited.

Therefore, do not shoot more than is necessary and always aim for the enemy's fatal spot.

Although the number of bullets you can carry is limited, you can re-supply indefinitely.

Tłumaczenie:

Podręcznik działań wywiadowczych

Dzień dobry, Bruce:

Tym razem twoim celem jest były kierownik w Umbrelli, Morpheus. Ukradł on wirusa "T" i porwał statek Umbrelli. Twoim zadaniem jest przedostać się na statek i natychmiast złożyć raport o panującej sytuacji do Bazy Sił Strategicznych. Przygotowaliśmy dla ciebie trochę sprzętu. Powodzenia.

PRZEDMIOTY:

Twoje standardowe wyposażenie składa się z pistoletu oraz zestawu do pierwszej pomocy. Poza tym znajdziesz inne przydatne przedmioty podczas misji. Niektóre z nich są niezbędne do przejścia do innych lokacji, takie jak klucze czy specjalne narzędzia.

ZDROWIE:

Za każdym razem, gdy zostaniesz zraniony, twój stan będzie się zmieniał w następujący sposób:

FINE > CAUTION > DANGER

Możesz sprawdzić swój stan (Naciśnięcie przycisku START) i utrzymaj go na poziomie FINE przy pomocy srodków leczniczych.

POZYCJA:

Jeśli będziesz walczył przeciwko dwóm lub większej ilości przeciwnikom z bliskiej odległości, to prawie na pewno cię zranią. Dlatego też, jeśli jesteś otoczony przez przeciwników, poruszaj się szybko, aby zachować dystans pomiędzy tobą a nimi i wtedy do nich wyceluj.

W przypadku, gdy jesteś przyparty do muru użyj przycisku "Escape", aby zrobić unik.

STRZELANIE

Twoja ilość amunicji jest ograniczona.

Dlatego nie należy strzelać więcej, niż jest to konieczne i zawsze celuj w słaby punkt przeciwnika.

Choć liczba kul którą możesz mieć przy sobie jest ograniczona, ale możesz w miarę potrzeby uzupełniać zapasy.

--------------------------------------------------------

Operator's Notebook

June 16th, 1997

One month has passed since I was dispatched here.

I am astounded at the sloppy supervision of this Umbrella waste disposal facility. It's not surprising that this accident happened.
I know that if I must die, I want to die as a human...

June 24th, 1997

The supervisor here called Morpheus is so annoying. He drives me nuts.

He must pay more attention to worker health management and biological weapons that anyone I have ever met. This facility belongs to Umbrella, but he obviously doesn't think so...
I have no idea how long I've been here. I don't wanna stay in this facility, but I can't move.

My body won't move...

Tłumaczenie:

Notatnik Operatora

16 czerwca 1997

Minął miesiąc od czasu, kiedy zostałem tutaj wysłany.

Jestem zdumiony zaniedbaniami Umbrelli w nadzorze nad tym zakładem utylizacji odpadów. Nic dziwnego, że zdarzył się ten wypadek.
Wiem, że jeśli muszę umrzeć, chcę umrzeć jako człowiek...

24 czerwca 1997

Tutejszy kierownik, Morpheus, jest okropnie wkurzający. Doprowadza mnie do pasji.

Nigdy nie spotkałem osoby, które poświęcałaby więcej uwagi ochronie zdrowia pracowników i broni biologicznej, niż on. Ten obiekt należy do Umbrelli, ale najwyraźniej on wcale tak nie uważa...
Nie mam pojęcia, jak długo tu byłem. Nie chcę zostawać w tym zakładzie, ale nie mogę się ruszyć.

Moje ciało odmawia mi posłuszeństwa...

--------------------------------------------------------

Regular Report No. 1162

TO: HQ Int'l Investigation Dept.
ATTN: O'Neal

This will be my final report on Morpheus for a while since it appears that he is starting to suspect something.

Until further notice from me, please refrain from contacting me, so that I can devote myself to doing my "Regular" job as his aid.

After robbing the lab in Paris, Morpheus appears to be preparing to board "The cruiser" to auction the items.

His obsession with "The beauty" keeps escalating. And just recently he has undergone plastic surgery to retain his youthful looks.
He often says questionable phrases like, "I will eliminate the ugly things in the world and create my kingdom filled with beauty".

We need to take action against him before it becomes too late, since he's currently in negotiations with several countries including the United States.

P.T.

Tłumaczenie:

Raport okresowy nr 1162

Do: Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Centrali
Do rąk: O'Neal

Póki co, to będzie mój ostatni raport dot. Morpheusa, ponieważ wygląda na to, że zaczął coś podejrzewać.

Proszę nie kontaktuj się ze mną, aż do odwołania, żebym mógł poświęcić się mojej "normalnej" pracy, jako jego asystent.

Po kradzieży w laboratorium w Paryżu, Morpheus wydaje się przygotować do wejścia na pokład statku, żeby wystawić te przedmioty na aukcji.

Jego obsesja "Pięknem" wciąż rośnie. Niedawno poddał się operacji plastycznej, aby zachować swój młody wygląd.
Często mówi niejasne zdania, takie, jak: "Zlikwiduję brzydkie rzeczy na świecie i stworzę własne królestwo wypełnione pięknem".

Musimy podjąć działania przeciwko niemu, zanim będzie za późno - obecnie prowadzi negocjacje z kilkoma państwami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi.

P.T.

--------------------------------------------------------

Ship's Log

Sep.20th (Fri), 2002

It will be four months tomorrow since the Spencer Rain left port.

I'm proud that we have been having a safe voyage so far. A representative from Umbrella, the owner of the cruiser, spoke words of appreciation to me.

Sep.21st (Sat), 2002

Something is strange. Although the crew reports "nothing special", I am concerned that "The ones" may be breaking free.

I will make sure to always have my Magnum pistol with me.

Sep.22nd (Sun), 2002

I can't send a signal for rescue. What should I do?

The passengers and crew are all dead now

All I can do is accept what has been happening on my ship as my destiny.

Tłumaczenie:

Dziennik okrętowy

20 września (pt.) 2002 r.

Jutro miną cztery miesiące odkąd Spencer Rain opuścił port.

Jestem taki dumny, że rejs, jak dotychczas, był bezpieczny. Przedstawiciel Umbrelli, właściciel statku przekazał wyrazy uznania dla mnie.

21 września (sb.) 2002 r.

Dziwne. Choć sprawozdania załogi nie wykazują "niczego szczególnego", obawiam się, że "Tamci" mogli się uwolnić.

Musze pamiętać, żeby mieć zawsze przy sobie mój pistolet Magnum.

22 września (nd.) 2002 r.

Nie mogę wysłać sygnału ratunkowego. Co powinienem zrobić?

Wszyscy pasażerowie i załoga już nie żyją.

Wszystko, co mogę zrobić, to zaakceptować to co się dzieje na moim statku, jako moje przeznaczenie.

--------------------------------------------------------

Orders from Morpheus

I have arrived and have begun the plan.

I need you to make sure all the instrument panels work properly. The facility is on strict alert and you will need to input my voice to the voice recognition panel at the entrance of the clean room in order to enter the Research Area and check the instrument panels.

I've sent an e-mail containing my voice. You can receive it on a terminal in the residence area. Be sure to delete the e-mail after your work is complete and remember to keep this confidential.

Morpheus

Tłumaczenie:

Rozkazy od Morpheusa

Dotarłem na miejsce i rozpocząłem wykonywać plan.

Sprawdź czy wszystkie panele narzędzi działają poprawnie. Zakład jest w stanie podwyższonej gotowości, więc będziesz musiał użyć mojego głosu na panelu rozpoznawania głosu przy wejściu do clean room (czystego pokoju), żeby dostać się do Obszaru Badań i sprawdzić panel narzędzi.

Wysłałem e-mail zawierający nagranie mojego głosu. Możesz go odebrać na terminalu znajdującego się w obszarze mieszkalnym. Upewnij się, że skasujesz e-mail po tym, jak wykonasz swoje zadanie i pamiętaj, że to poufne.

Morpheus

--------------------------------------------------------

Research Report #220120

A being that has an external skeleton of a horseshoe crab and the survival power of a cockroach. We have confirmed that its ecology is similar to ants and/or bees, which have been known to work in groups.

Tłumaczenie:

Raport z badań nr 220120

Stworzenie to posiada zewnętrzny szkielet skrzypłocza i zdolności przetrwania karalucha. Jak ustaliliśmy, jego bionomia jest podobna do tej mrówek i/lub pszczół, które są znane z pracy w grupach.

--------------------------------------------------------

Transport Orders

We will commence experiments at the Bio-Sphere. Therefore, transfer a couple of subjects immedately. This should be done quickly, so please do not use the side enterances.

We recommend that you use the good elevator to the laboratory, which is located on the 5th floor of the basement.

Also, the shaft reaches 300 meters below the surface of the sea. Therefore, please make sure to pack the subjects tightly since they are quite dangerous when stimulated.

Always remember to respect the subject's muscle strength.

The caretaker has the starter key for the elevator. Show a copy of this notice and you will be able to obtain the key.

Please not that you must begin this operation ASAP.

Regards,

Bio-Sphere
Research Division

Tłumaczenie:

Polecenie Transportu

Rozpoczynamy eksperymenty w Bio-sferze, więc konieczny jest natychmiastowy transport kilku obiektów. Należy tego dokonać niezwłocznie, bez korzystania z bocznych wejść.

Zalecamy korzystanie z działającej windy do laboratorium, które znajduje się na piątym piętrze piwnicy.

Należy mieć na uwadze, że szyb sięga 300 metrów pod poziomem morza, dlatego trzeba zapakować obiekty bardzo ciasno, ponieważ stają się niebezpieczne przy odebraniu bodźców.

Trzeba zawsze pamiętać o sile mięśni tych obiektów.

Nadzorca ma klucz uruchamiający windę - wyda go za okazaniem egzemplarza niniejszego polecenia.

Ta operacja musi zostać wykonana niezwłocznie.

Z poważaniem

Bio-sfera
Dział Badań

--------------------------------------------------------

Waiter' Letter

Sep. 14, 2002

Brother,

How's Everything?

My life has taken a turn for the better because I'm on a luxury cruiser...

Well actually, I work as a waiter on a cruiser.

Most passengers are well known and I've seen them before on TV.

My colleague told me that they came from various countries to discuss business and that a world famous drug company owns this cruiser. Anyway, I'm doing fine.

Take care of mother for me.

Love to all,
Joseph Carter

Tłumaczenie:

List kelnera

14 września 2002

Bracie!

Jak leci?

Moje życie zwróciło się ku lepszemu, bo jestem teraz na luksusowym statku...

A w zasadzie pracuję jako kelner na tym statku.

Większość pasażerów to osoby znane i widziałem ich wcześniej w telewizji.

Mój kolega z pracy powiedział mi, że oni przybyli tu z różnych krajów, żeby porozmawiać o interesach, a także, że znana na skalę światową firma farmaceutyczna jest właścicielem tego statku. W każdym razie, mam się dobrze.

Zaopiekuj się matką za mnie.

Ucałuj wszystkich
Joseph Carter

--------------------------------------------------------

Tłumaczenie by Chris93 & Necraria
Ostatnio zmieniony wt 21 lip, 2015 przez Chris93, łącznie zmieniany 1 raz.
Zablokowany

Wróć do „Tłumaczenia”